Jonah-Lynne & Sophanya 08.19.18 - impressionsphotobooth